Starszy specjalista

mar 27, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 135637

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego poprzez współpracę z instytucjami właściwymi i łącznikowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii i opracowuje projekty decyzji w sprawach świadczeń w celu przyznania bądź odmowy przyznania uprawnień określonych przepisami prawa;
 • Przyjmuje i opracowuje formularze z serii E 400 oraz standardowe dokumenty elektroniczne tzw. SED-y stosowane w korespondencji między instytucjami właściwymi ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii w celu właściwej realizacji zadań;
 • Dokonuje tłumaczeń korespondencji z instytucji właściwych państw członkowskich na potrzeby załatwiania indywidualnych spraw klienta w celu właściwej realizacji zadań.
 • Prowadzi rejestry w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, wskazane przez przełożonych w celu monitorowania realizacji zadań;
 • Merytorycznie rozpatruje skargi i wnioski dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka wypływające do wojewody w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej do 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023r., poz. 810)
 • znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024r., poz. 323)
 • znajomość ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r., poz. 883 ze zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka
 • znajomość na poziomie średniozaawansowanym języka obcego krajów objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. angielskiego, niemieckiego, norweskiego, duńskiego, szwedzkiego, francuskiego itp.

Bieżące oferty pracy

Pracownik biurowy

kwi 23, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

obsługiwanie korespondencji biurowej, obsługa urządzeń biurowych, przygotowywanie kosztorysów, projektów Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

Pracownik gastronomii / obsługa baru i sali

kwi 23, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

. Wymagania inne:

Pracownik utrzymania czystości

kwi 23, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

warmińsko-mazurskie / Bystry

1. Dbanie o czystość pokoi, sanitariów oraz terenu campingu.2. Wykonywanie drobnych prac ogrodniczych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne:

Pracownik obsługi płacowej

kwi 23, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

obsługa płac w biurze rachunkowym Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: