Starszy specjalista

sie 31, 2023 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 126260

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty służące obsłudze kadrowej pracowników oraz aktualizuje i uzupełnia teczki akt osobowych pracowników, w celu zapewnienia płynnej obsługi procesów kadrowych;
 • Wprowadza i aktualizuje dane kadrowe w programie kadrowo-płacowym „PUMA” w zakresie umów cywilno-prawnych zawieranych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu, a także zgłasza do ubezpieczeń społecznych w systemie PŁATNIK oraz wyrejestrowuje z systemu po zakończeniu trwania umowy cywilno-prawnej, w celu zapewnienia prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami obsługi umów cywilno-prawnych;
 • Koordynuje zadania związane z dokonywaniem pierwszej oceny w służbie cywilnej nowozatrudnionych członków korpusu służby cywilnej w urzędzie w celu realizacji zadań z ustawy o służbie cywilnej;
 • Prowadzi i aktualizuje robocze bazy danych m.in. w zakresie dodatków zadaniowych, specjalnych i in., korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem, w celu wsparcia prowadzenia spraw kadrowych pracowników urzędu;
 • Przygotowuje okresowe informacje i sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia w Urzędzie zarówno dotyczące pracowników urzędu, jak i zleceniobiorców;
 • Wydaje pracownikom zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, w celu realizacji wniosków pracowników o poświadczenia faktu ich zatrudnienia w urzędzie;
 • Prowadzi rejestry osób posiadających przydziały mobilizacyjne, a także współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie rejestru osób reklamowanych, w celu zabezpieczenia potrzeb informacyjnych kierownictwa urzędu na czas „W”;
 • Sporządza -na podstawie archiwalnych akt osobowych - odpisy świadectw pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu na potrzeby byłych pracowników, w celu potwierdzenia okresu ich zatrudnienia w urzędzie, m.in. do uzyskania należnych świadczeń z ZUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej do 1 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • znajomość ustawy Kodeks pracy
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu prawa, administracji, prawa pracy
 • co najmniej do 1 roku doświadczenia w pracy w kadrach w administracji rządowej
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu PŁATNIK, kadr, płac

Bieżące oferty pracy

Pracownik Terenów Zewnętrznych

paź 03, 2023

Sodexo Polska Spółka z o. o.

podlaskie / Augustów

Do obowiązków tej osoby będzie należało: Zamiatanie, opróżnianie koszy , grabienie liści, obsługa traktora, Wymagania: brak przeciwwskazań do pracy fizycznej, prawo jazdy kat. B - warunek konieczny, mile widziane doświadczenie w pracach ogrodniczych

Doradca Klienta

paź 03, 2023

Adreams

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Lubisz handel, koszach pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę? Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce AGD/IT/RTV? Na start otrzymasz: umowę bez okresu próbnego - docenimy Twoją pracę...

Konsultant Finansowy

paź 03, 2023

Prudential Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...

Dyrektor Agencji

paź 03, 2023

Prudential Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...