Starszy referent

sty 06, 2023 Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 113220

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Izby;

 • Kontakt z klientem zewnętrznym: przedstawiciele audytowanych i kontrolowanych podmiotów – stałe kontakty w celu wymiany informacji    w związku z prowadzeniem audytów i kontroli oraz w sprawach dotyczących realizowanych obowiązków. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów – w związku z realizacją zadań Instytucji Audytowej w celu sprawnej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych prawem krajowym i unijnym;

 • Praca w terenie oraz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;

 • Zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;

 • Budynek nie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Jako członek zespołu audytowego wykonuje audyty i kontrole w jednostkach gospodarujących środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), opracowuje wyniki tych audytów w celu w celu sprawnej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych prawem krajowym i unijnym oraz oceny planowania i gospodarowania tymi środkami.
 • Opracowuje projekty protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 • Sporządza dokumentację roboczą z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu/ kontroli oraz jej archiwizowanie.
 • Wspólnie z innymi członkami zespołu audytowego bierze udział w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i innych właściwych organów lub przedstawicieli innych państw członkowskich w celu wywiązania się z obowiązków Instytucji Audytowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Podstawowa znajomość: przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu;
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Umiejętność skutecznej komunikacji;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Robotnik budowlany

  sty 29, 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  mazowieckie / Białobrzegi

  wg. programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

  Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

  sty 29, 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  mazowieckie / Białobrzegi

  Obsługa klientów z zastosowaniem narzędzi teleinformatycznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: Obsługa komputera

  Pracownik obsługi sklepu

  sty 29, 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  mazowieckie / Białobrzegi

  wg. programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe

  Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

  sty 29, 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  mazowieckie / Białobrzegi

  Obsługa klientów z zastosowaniem narzędzi teleinformatycznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: Obsługa komputera