Starszy inspektor

lip 02, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139679

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Przyjmuje od cudzoziemskiego klienta zewnętrznego wniosek o zalegalizowanie pobytu, w tym: przeprowadza identyfikację cudzoziemca, weryfikuje jego status w systemie teleinformatycznym Pobyt v.3; sprawdza czy cudzoziemiec wypełnił właściwy formularz i kompletność wypełnienia wniosku; rejestruje wniosek w systemach teleinformatycznych Pobyt v.3 oraz elektronicznym Rejestrze Spraw Cudzoziemców; sprawdza cudzoziemca w Wykazie osób niepożądanych na terytorium RP i Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); weryfikuje przedstawioną dokumentację, potwierdza za zgodność z oryginałem dowody przedłożone do sprawy; pobiera odciski linii papilarnych; poucza cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji, o klauzuli RODO; wbija do paszportu cudzoziemca stempel potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca; zakłada akta sprawy;
 • Przeprowadza czynność materialno-techniczną wydania dokumentu pobytowego cudzoziemcowi, w tym: przyjmuje wnioski o wydanie lub wymianę dokumentów wydawanych cudzoziemcom (weryfikuje tożsamość cudzoziemca, zgodność fotografii, pobiera odciski linii papilarnych); weryfikuje uiszczenie opłaty lub pobiera opłatę za wydanie dokumentu; weryfikuje meldunek cudzoziemca w systemie informatycznym Źródło; personalizuje i przekazuje w systemie teleinformatycznym wnioski o wydanie dokumentów pobytowych cudzoziemcom do CPD MSWiA; potwierdza odbiór gotowych dokumentów z CPD MSWiA; wydaje spersonalizowane, gotowe dokumenty pobytowe cudzoziemcom – sprawdza poprawność wystawienia dokumentu przez CPD MSWiA, weryfikuje tożsamość cudzoziemca i sprawdza zgodność linii papilarnych; unieważnia dokumenty pobytowe cudzoziemców; wydaje cudzoziemcom zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu pobytowego;
 • Prowadzi obsługę Punktu informacji w sprawach cudzoziemców – udziela informacji w zakresie zasad pobytu na terytorium Polski i podejmowania pracy przez cudzoziemców, wydawania zaproszeń.
 • Przeprowadza kontrolę legalności pobytu cudzoziemców (KLP): weryfikuje tożsamość cudzoziemca i posiadane przez niego dokumenty, m.in. paszport oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Polski; ustala dopuszczalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski; weryfikuje autentyczność okazanych dokumentów; sprawdza okazane wizy i dokumenty pobytowe w systemach teleinformatycznych SIS i VIS; sporządza protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemca lub notatkę do akt sprawy; współpracuje z funkcjonariuszami Straży Granicznej w zakresie KLP – zawiadamia Straż Graniczną w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobytu cudzoziemca;
 • Przeprowadza postępowanie administracyjne w celu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń - udziela informacji, przyjmuje od klienta wniosek i dokumenty, weryfikuje przedstawioną dokumentację, prowadzi postępowanie administracyjne, przygotowuje projekt decyzji i wydaje zaproszenia, prowadzi rejestry w Systemie Pobyt v.2 oraz elektronicznym Rejestrze Spraw Cudzoziemców;
 • Dba o właściwe porządkowanie, przechowywanie akt w archiwum podręcznym Oddziału w celu zachowania właściwej organizacji pracy i przeprowadza archiwizację akt w celu przekazania do archiwum zakładowego;
 • Prowadzi w systemach teleinformatycznych Zatrudnianie Cudzoziemców i eRSC rejestry wniosków o wydanie zezwolenia na pracę. W celu realizacji zadania wojewody w zakresie wydawania zezwoleń na pracę i zachowania właściwej organizacji pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. |z. U. z 2023 r., poz. 769)
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 633)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca / Konsultant mody

lip 20, 2024

HEXELINE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

OPIS STANOWISKA zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta, zgodnie z przyjętymi standardami firmy pozyskiwanie nowych klientów współpraca z całym zespołem, w celu doskonalenia jakości obsługi przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towaru do...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

lip 20, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

Kosmetyczka

lip 19, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

kosmetyczka, stylista paznokci, manikiurzystka, wykonywanie manicure i pedicure Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Cieśla szalunkowy

lip 19, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

montowanie i demontowanie szalunków drewnianych, ,pmtowanie i rozbieranie deskowania, wykonywanie innych konstrukcji drewnianych na budowie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: