Starszy inspektor wojewódzki

mar 28, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 135719

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Na wnioski cudzoziemców prowadzi postępowania, przesłuchuje strony i świadków w toczących się postępowaniach, przeprowadza oględziny lokali i kontrole legalności pobytu cudzoziemców w miejscach ich pobytu, przygotowuje i wydaje decyzje administracyjne z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, jednocześnie prowadząc rejestry w ww. sprawach w Systemie Informatycznym Pobyt v.2. i eRSC w celu zapewnienia właściwego procesu realizacji zadań wojewody w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Na wnioski obywateli RP i podmiotów gospodarczych prowadzi postępowania, przygotowuje i wydaje decyzje administracyjne z zakresu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP oraz o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, jednocześnie prowadząc rejestry w ww. sprawach w Systemie Informatycznym Pobyt v.2 i Zatrudnienie Cudzoziemców w celu zapewnienia właściwego procesu realizacji zadań wojewody w tym zakresie
 • Z urzędu prowadzi postępowania o cofnięcie i uchylenie wydanych zezwoleń, w celu uniemożliwienia osobom które utraciły prawo posługiwania się tymi dokumentami.
 • Przeprowadza kontrolę legalności pobytu cudzoziemców (KLP): weryfikuje tożsamość cudzoziemca i posiadane przez niego dokumenty, m.in. paszport oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Polski, ustala dopuszczalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, weryfikuje autentyczność okazanych dokumentów, sporządza protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemca lub notatkę do akt sprawy, współpracuje z funkcjonariuszami Straży Granicznej w zakresie KLP – zawiadamia Straż Graniczną w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobytu cudzoziemca. W celu realizacji zadania wojewody w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców.
 • Prowadzi współpracę z organami: Strażą Graniczną, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, inspekcją pracy, konsulami RP, sądami i uczelniami wyższymi w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w celu wyjaśniania spraw prowadzonych przez oddział.
 • Na wnioski cudzoziemców prowadzi postępowania o przyznanie świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie się w Polsce posiadaczom Kart Polaka, którzy wystąpili o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, jednocześnie prowadząc rejestry w ww. sprawach w Systemie Informatycznym Pobyt v.2 w celu właściwego rozdysponowania środków pieniężnych z budżetu państwa.
 • Zajmuje się obsługą klienta zewnętrznego urzędu. Przyjmuje i rozpatruje wnioski od klienta zewnętrznego - indywidualnego i instytucjonalnego - rejestruje je we właściwych systemach informatycznych, udziela informacji pisemnej i ustnej, w celu zapewnienia ciągłości obsługi klienta w Oddziale.
 • Jako organ II instancji rozpatruje odwołania i przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie unieważnienia zezwoleń Małego Ruchu Granicznego w celu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia procedury administracyjnej przez organ I instancji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji publicznej w obszarze legalizacji pobytu lub pracy cudzoziemców
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w administracji publicznej

Bieżące oferty pracy

Doradca Klienta

kwi 18, 2024

Adreams M. Smerda Sp.k.

podlaskie / Augustów

Hej! Co będziesz robić w najbliższym czasie? A może chcesz zarobić i zdobyć doświadczenie w branży RTV/AGD/IT? Świetnie się składa, bo właśnie szukamy Doradcy Klienta. Nie musisz mieć doświadczenia, wystarczą chęci i pozytywne nastawienie!...

Elektromonter Sieci Trakcyjnej - kolej / tramwaj (m/k)

kwi 18, 2024

Budimex SA

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zadania: Demontaż elementów sieci trakcyjnej Montaż konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej Montaż osprzętu sieci trakcyjnej Montaż sekcji uszynienia grupowego Montaż sekcji sieci trakcyjnej Regulacja sieci trakcyjnej Aplikuj jeśli: Posiadasz min. 2 lata...

Lekarz Neurolog

kwi 18, 2024

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny...

Lekarz Laryngolog

kwi 18, 2024

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny...