Radca prawny

maj 24, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 138079

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


- kontakt z klientem zewnętrznym


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych
od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • Dokonuje oceny legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym aktów prawa miejscowego, oraz prowadzi postępowania nadzorcze i wyjaśniające względem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i wyjaśnień co do stosowania prawa i orzecznictwa na rzecz Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego i komórek organizacyjnych Urzędu, w celu zapewnienia legalności podejmowanych działań.
 • Przygotowuje projektów aktów nadzoru wojewody względem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego naruszających przepisy prawa oraz zastępowanie Wojewody w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg organów jednostek samorządu terytorialnego na akty nadzoru w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Rozpoznaje interwencje osób trzecich kierowanych do Wojewody jako organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzi postępowania wyjaśniające oraz opracowuje projekty odpowiedzi w danej sprawie w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszenia świadomości prawnej wśród obywateli.
 • Sporządza skargi oraz skargi kasacyjne do sądów administracyjnych na akty prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także innych pism procesowych do sądów I i II instancji oraz zastępowanie Wojewody przed sądami administracyjnymi w I i II instancji w sprawach związanych z zaskarżaniem aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia zgodności działalności jednostek samorządu terytorialnego z prawem.
 • Opracowuje i uzgadnia projekty aktów prawnych Wojewody, organów administracji niezespolonej oraz projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej celem zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, prawidłowości i wewnętrznej spójności zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a także pod względem ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i poprawności językowej.
 • Rozpatruje i sporządza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli składanych na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w celu .
 • Wydaje dyspozycje dokonywania wpłat na poczet kosztów postępowania sądowego w sprawach administracyjnych oraz kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych w celu .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • tytuł zawodowy radcy prawnego – tj. uprawnienia wynikające z ustawy o radcach prawnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji / lub co najmniej 1 rok w obszarze świadczenia pomocy prawnej
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu wyborczego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość Kodeksu postępowania cywilnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, asertywność i umiejętność przekonywania oraz umiejętność konsultowania kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze obsługi prawnej tj. wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego w organach administracji publicznej

Bieżące oferty pracy

Manager / Dyrektor

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży OZE Monitorowanie...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

Przedstawiciel Handlowy / Doradca Klienta

cze 15, 2024

Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Obsługa leadów sprzedażowych; Oferowanie i sprzedaż Klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy, ze szczególnym naciskiem na usługę budowy domu jednorodzinnego; Budowa i utrzymywanie długotrwałej, opartej na zaufaniu...

Nauczyciel / Korepetytor

cze 15, 2024

Superprof

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...