Inspektor

maj 02, 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 137168

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
 • budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • 1. Bierze udział w przygotowaniu danych do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarzadzania Kryzysowego i Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, Raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Współdziała w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej. Celem zadania jest przygotowanie Oddziału do funkcjonowania w czasie kryzysu zagrożeń bezpieczeństwa w czasie pokoju i w czasie wojny.
 • 2. Bierze udział w gromadzeniu danych oraz dokonywaniu oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału, oraz w aktualizacji zagrożeń. Współpracuje z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania przez służby liniowe Rejonów sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniami. Celem zadania jest zapewnienie planowej realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • 3. Współdziała w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg. Bierze udział we współpracy z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz administracją zespoloną i niezespoloną województwa w zakresie procedur zarządzania kryzysowego. Celem zadania jest przygotowanie pracowników Oddziału do wykonywania nałożonych na Oddział zadań.
 • 4. Bierze udział w opracowywaniu wybranej dokumentacji planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń. Uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne. Celem zadania jest przygotowanie Oddziału do funkcjonowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń w okresie pokoju i w czasie wojny.
 • 5. Współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem Infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenia realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej Infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi. Celem zadania jest zapewnienie planowej realizacji przedsięwzięć Oddziału w zakresie dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.
 • 6. Bierze udział w opracowywaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz współpracuje z władzami samorządowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełniania istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych. Celem zadania jest przygotowanie jednostek organizacyjnych drogownictwa, w tym wyspecjalizowanych przedsiębiorstw budownictwa drogowo-mostowego do realizacji zadań obronnych w czasie kryzysu i zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 • 7. Bierze udział w pracach mających na celu zapewnienie spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, w tzw. obszarach wspólnych, jak np. dokumentacja i zadania Stałego dyżuru, planowanie i organizacja szkoleń na szczeblu Oddziału. Uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań Obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości.
 • 8. Współdziała w prowadzeniu dokumentacji z zakresu obrony cywilnej Oddziału. Wspiera wykonanie i aktualizację bazy danych dotyczącej występujących zagrożeń mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej Oddziału. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Tajne”
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o drogach publicznych, -Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym biegle pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o obronie ojczyzny, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o ochronie osób i mienia.
 • Wiedza merytoryczna: znajomość sieci dróg na terenie województwa.

Bieżące oferty pracy

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

warmińsko-mazurskie / Biała Piska

Obsługiwanie maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej - frezarki CNC; Formatowanie, felcowanie, wykonywanie nawiertów pod zawiasy i zamki w skrzydłach drzwiowych. Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: Pracodawca zapewnia szkolenie i...

Mechanik

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

naprawa i diagnostyka pojazdów osobowych i ciężarowyvch Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy

Pomocniczy robotnik budowlany

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

wykonywanie prac pomocniczych na budowie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

Pracownik biurowy

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa sekretariatu szkoły, obsługa urządzeń biurowych: ksero, skaner itp., układanie i segregowanie dokumentów, poznanie zasad dokonywania wpisów do dziennika, tworzenie pism i zestawień w programie WORD Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...