Inspektor

kwi 02, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 135830

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


·      kontakt z klientem zewnętrznym


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


·       nietypowe godziny pracy – 12 godzinny czas pracy.

Zakres zadań

 • Pełni dyżury w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 12-godzinnym systemie pracy w celu przyjmowania informacji o zagrożeniach, prowadzi wymiany informacji, dokonuje wstępnej oceny zagrożenia w celu wszczęcia właściwej procedury, podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz sporządzenia raportów doraźnych i dobowych o sytuacji w województwie dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przy wykorzystaniu Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) oraz dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a także dla członków Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Dokumentuje działania podejmowane przez Centrum, w tym przepływ informacji, podejmowanych decyzji oraz proces ich powstania przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz aplikacji „BEZPIECZNY REGION”, stworzonej na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w województwie w celu zapewnienia przepływu informacji o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Sporządza i publikuje komunikaty dotyczące zagrożeń występujących w województwie warmińsko-mazurskim, w tym ostrzeżeń i komunikatów hydrologiczno-meteorologicznych wydawanych przez IMGW oraz komunikatów o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji przy wykorzystaniu aplikacji REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO) oraz strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obsługuje numer alarmowy 987 (numer informacyjnokoordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego) w celu informowania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz turystów przebywających w regionie o możliwości wystąpienia bądź wystąpieniu zagrożeń/ zdarzeń kryzysowych, w tym obsługuje połączenia telefoniczne dotyczące osób poszkodowanych w zdarzeniach kryzysowych.
 • Przyjmuje zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzeń publicznych w trybie uproszonym oraz wdraża właściwe postępowania w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach m.in. umieszcza informacje w Biuletynie Informacji Publicznej WM UW, przekazuje zawiadomienia do właściwej gminy oraz jednostki Policji-prowadzi wymianę informacji w tym zakresie.
 • Obsługuje elektroniczną pocztę niejawną SNPI OPAL w celu odbierania, odbezpieczania, zabezpieczania oraz przesyłania dokumentów niejawnych podczas codziennej działalności jaki i na potrzeby organizowanych ćwiczeń różnych szczebli.
 • Pełnieni funkcję Stałego Dyżuru Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w celu zapewnienia procesu przekazywania i realizacji zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Zapewnia obsługę kancelaryjną Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Obsługuje infolinię dla osób bezdomnych w okresie listopad-marzec, dokumentuje porady udzielone poprzez infolinię, monitoruje miejsca dla osób bezdomnych w placówkach realizujących zadania na rzecz osób bezdomnych oraz współpraca z GOPS/MOPS, jednostkami terenowymi Policji w celu rzetelnego przekazywania informacji na temat form pomocy dla osób bezdomnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość ustawy o obronie Ojczyzny
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy Prawo zgromadzeń publicznych
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji, w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego

Bieżące oferty pracy

Doradca Klienta

kwi 23, 2024

Adreams M. Smerda Sp.k.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Zapewnimy Ci: średnie wynagrodzenie w okolicach 6100 zł brutto (podstawa + premia sprzedażowa), ale zauważ, że: ok. 10% naszych Doradców zarabia powyżej 9 tys. zł ponad 20% zarabia 7 – 8 tys. zł sam/a zdecydujesz, w której grupie będziesz! promesę,...

Lekarz Medycyny Pracy

kwi 23, 2024

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny pracy wsparcie edukacyjne - dofinansowanie do udziału w konferencjach...

Konsultant Finansowy

kwi 23, 2024

Prudential Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...

Lider Zespołu Sprzedaży

kwi 23, 2024

Prudential Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Do Twoich zadań należeć...