Inspektor

wrz 13, 2023 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 127033

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Planuje wydatki, prowadzi ewidencję wydatków, weryfikuje dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków, ustala zaangażowanie środków finansowych i przekazywanie danych do sprawozdawczości oraz uzgadnia ewidencjonowanie wydatków z Wydziałem Finansów w pozycjach: ryczałt za pranie odzieży ochronnej, specjalnej wykonywany we własnym zakresie przez funkcjonariuszy, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej wypłacane funkcjonariuszom, usług krawieckich i pralniczych oraz związanych z utrzymaniem higieny osobistej;
 • Aktualizuje dane wynikające z rozkazów personalnych i informacji kadrowych, w tym rozlicza z wyposażenia mundurowego zwalnianych lub przenoszonych policjantów, a także zakłada i prowadzi karty mundurowe GM-4/1 tworzące manualny zbiór danych osobowych ,,Kartoteka mundurowa" oraz je archiwizuje;
 • Prowadzi elektroniczną ewidencję magazynu mundurowego oraz ewidencję ilościowo-wartościową z podziałem na ŚT, PŚT i wyposażenie, w tym ewidencję dla komórek organizacyjnych KWP i podległych jej jednostek. Porównuje dane z ewidencją główną dwa razy w roku;
 • Sporządza protokoły szkód na wyposażenie specjalne i umundurowanie oraz współdziała w tym zakresie z pracownikiem Wydziału Finansów KWP. Przeprowadza postępowania szkodowe zlecone przez Naczelnika Wydziału;
 • Planuje terminy realizacji zamówień i egzekwuje realizację postanowień wynikających z umów zawartych przez KWP w Olsztynie w zakresie prowadzonej gospodarki m.in. prania;
 • Dokonuje wyceny inwentaryzacji w zakresie prowadzonej gospodarki, wyjaśnia różnice inwentaryzacyjne, przeprowadza procedury zagospodarowania zapasów zbędnych, przeklasyfikowania/likwidacji sprzętu i wyposażenia, magazynu mundurowego;
 • Bierze udział w pracach zespołów, komisji powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub Naczelnika Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość przepisów dotyczących umundurowania policjantów i równoważników za umundurowanie wypłacanych policjantom a także wyposażenia policjantów;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność wykorzystywania pakietów biurowych do prowadzenia ewidencji,
 • komunikatywność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Bieżące oferty pracy

Specjalista BHP

paź 02, 2023

B-Service Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Doradca Klienta

paź 02, 2023

Adreams

podlaskie / Augustów

Lubisz handel, koszach pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę? Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce AGD/IT/RTV? Na start otrzymasz: umowę bez okresu próbnego - docenimy Twoją pracę...

Kierownik Działu Technicznego

paź 02, 2023

TRAKCJA S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków Wsparcie przy realizacji bieżących inwestycji w branży drogowo-mostowej; Odpowiedzialność za korespondencję z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Projektantem oraz innymi podmiotami, biorącymi udział w procesie inwestycyjnym;...

Doradca Klienta

paź 02, 2023

Nationale-Nederlanden

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi Skuteczne oferowanie Klientom naszych rozwiązań Dbałość o rozbudowę i rzetelną...