Inspektor wojewódzki

lut 16, 2023 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 115623

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Planuje, realizuje i nadzoruje przygotowanie oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie: sposobu organizacji i przebiegu kwalifikacji wojskowej, treści obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej, sposobu wzywania osób do kwalifikacji wojskowej, a także zabezpieczenia finansowego przedsięwzięcia. Prowadzi obsługę organizacyjno-prawną Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Kontroluje stan przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w starostwach powiatowych, w tym zabezpieczenie pomieszczeń i skład stanów osobowych. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. zadania i ich rozliczenie oraz zapewnienie rozpatrywania odwołań złożonych przez osoby stawiające się do kwalifikacji od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich.
 • Koordynuje i kontroluje zadania w zakresie doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w ramach akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez: wydanie zarządzeń w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie województwa, nadzór nad prawidłowym opracowywaniem planów akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego, określenie zasad uruchomienia akcji kurierskiej, organizacji treningów, prowadzenia nadzoru i kontroli oraz sposób finansowania akcji kurierskiej. Celem zadania jest przygotowanie organów samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy organom i jednostkom wojskowym w mobilizacyjnym uzupełnieniu sił zbrojnych RP.
 • Realizuje sprawy związane z finasowaniem, wydatkowaniem i rozliczeniem zadań Nr 1 i 2 poprzez nadzór merytoryczny nad przydzielonymi środkami finansowymi dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: sprawdza sposób wydatkowania środków finansowych w ramach zawartych porozumień z powiatami oraz innych środków przekazanych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości. Celem zadania jest zabezpieczenie finansowe planowanych przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową i akcją kurierską oraz sprawdzanie prawidłowości ich wykorzystania w obszarze realizowanych zadań.
 • Kontroluje wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej, organizacji i przygotowania do wykonania akcji kurierskiej oraz wyłączania osób z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Prowadzi sprawy wyłączania pracowników Urzędu z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie z urzędu i na wniosek.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu kwalifikacji woskowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu przygotowania do realizacji tego zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305),
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135, ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 822),
 • znajomość Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3, ze zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2559),
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze obronności, bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Bieżące oferty pracy

Doradca Klienta

mar 30, 2023

Bank Pocztowy S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada wykształcenie min. średnie, jest silnie nastawiona...

Doradca Klienta

mar 30, 2023

Bank Pocztowy S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada wykształcenie min. średnie, jest silnie nastawiona...

Dyrektor Agencji

mar 30, 2023

Prudential Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

Konsultant Finansowy

mar 30, 2023

Prudential Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...