Specjalista

Paź 28, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Ełk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 86727

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony, na czas trwania kontraktu przy budowie drogi ekspresowej S61 Szczuczyn- Budzisko (granica Państwa) odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe,
możliwość współfinansowania etatu ze środków PT POIiŚ,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi rozliczenia składane przez Wykonawców w szczególności w odniesieniu do wymagań Kontraktu oraz przygotowuje w porozumieniu z Inżynierem Przejściowe Świadectwa Płatności, aż do ostatecznego zamknięcia finansowego inwestycji, przejęcia środka trwałego. Bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno – prawny, celem właściwej i terminowej realizacji zawartych umów realizowanych w ramach programów rządowych
 • Analizuje formalno – technicznie rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót oraz powiadomień o roszczeniach wraz ze sporządzeniem Raportów Roszczeń w tym zakresie na zasadach określonych w Kontrakcie. Przekazuje Inżynierowi Raportu Roszczenia z propozycją zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
 • Dokonuje wszelkich kalkulacji i wycen dla wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień dodatkowych i uzupełniających, roszczeń itp.) w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz przygotowuje wnioski o zamówienia dodatkowe lub uzupełniające,
 • Rozlicza Kontrakt w przypadku jego rozwiązania, sprawdza i akceptuje inwentaryzację Robót, opisuje pozostającego do wykonania zakresu Robót. Przygotowuje roszczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót/Wykonawcy nadzoru,
 • Prowadzi rozliczenia związane ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane,
 • Weryfikuje i zgłasza zastrzeżenia do przedłożonych projektów Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
 • Sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy – przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie, celem przekazania do Wydziału Dróg i Sieci Drogowej oraz Wydziału Finansowo – Księgowego oraz przygotowuje materiały celem zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji do użytkowania. Prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji, gwarancji i umów na zadaniach inwestycyjnych,
 • Przygotowuje dokumenty do kontroli zdań inwestycyjnych pod względem rozliczeń, roszczeń oraz zmian do umów wraz z ich wstępną analizą oraz przygotowuje propozycje wkładów odpowiedzi na pytania/uwagi kontrolujących w zakresie inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów warunków kontraktu FIDIC
 • Znajomość kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, prawa upadłościowego i naprawczego

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Sprzedaży Usług Serwisowych

Lis 30, 2021

Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Negocjacje cen oraz sprzedaż usług i produktów serwisowych Aktywne poszukiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów Utrzymywanie długofalowych, pozytywnych relacji z klientami Realizacja planów sprzedaży Raportowanie z...

Mechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Bieżąca ocena stanu technicznego naprawianych i remontowanych urządzeń Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe –mechanik (mile...

Elektryk utrzymania ruchu

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie min. zawodowe kierunkowe (elektryk, technik elektryk) oraz aktualne uprawnienia SEP, nie masz przeciwwskazań do pracy na wysokości, umiesz posługiwania się rysunkiem technicznym i przyrządami...

Konserwator urządzeń dźwignicowych / Elektromechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe – elektryk, elektromechanik Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji UTB (mile...