Specjalista

Lut 01, 2021 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73776

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.


Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Odbiera korespondencję z sekretariatu WIOŚ i przygotowuje korespondencję Wydziału Inspekcji do podpisu i wysyłki
 • Prowadzi rejestr korespondencji przychodzącej do Wydziału Inspekcji i pism wychodzących
 • Rozdysponowuje korespondencję dla inspektorów
 • Dostarcza pisma Wydziału Inspekcji do sekretariatu
 • Prowadzi rejestr zarządzeń pokontrolnych
 • Prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Wydziału Inspekcji oraz rejestr centralny (WIOŚ w Olsztynie + Delegatury)
 • Prowadzi rejestr zawiadomień i upoważnień do kontroli
 • Sporządza tygodniowy plan wyjazdów służbowych
 • Gromadzi i uaktualnia dane dotyczące kontrolowanych jednostek
 • Wprowadza do bazy komputerowej wszystkie komponenty środowiska w oparciu o przeprowadzone kontrole zakładów
 • Przygotowuje niezbędne informacje nt. realizacji obowiązku uiszczania opłaty skarbowej oraz przekazuje je właściwym organom podatkowym stosownie do postanowień art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
 • Prowadzi sprawy związane z rozliczaniem nałożonych mandatów karnych oraz prowadzi rejestr w tym zakresie – wprowadza do systemu komputerowego nałożone mandaty karne
 • Współpracuje z delegaturami w zakresie sporządzania informacji zbiorczych z działalności WIOŚ: sprawozdań do Wojewody oraz półrocznych i rocznych do GIOŚ
 • Przygotowuje plany kontroli – miesięczne, tygodniowe
 • Przygotowuje projekt rocznego planu kontroli Wydziału oraz planów rocznych delegatur - na podstawie zebranych propozycji
 • Wdraża nowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych
 • Przygotowuje informacje dla Wojewody z działalności kontrolnych WIOŚ
 • Współpracuje z inspektorami oraz innymi pracownikami WIOŚ w sprawach służbowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Inspekcji w ramach swoich kompetencji
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Kierownictwo Inspektoratu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi
 • Wykonuje polecenia Naczelnika Wydziału Inspekcji, sporządzanie pism różnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera (dobra znajomość MS Office)
 • obsługa urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)
 • łatwość pisemnego i ustnego formułowania wniosków
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność
 • dyspozycyjność

Bieżące oferty pracy

Tokarz

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia, prawidłowa realizacja procesu na tokarce. Godziny pracy: 7.00-15.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Wymagania inne: doświadczenie zawodowe przy obsłudze tokarki konwencjonalnej

Specjalista sekcji kierowania ruchem wojsk ds. organizacyjno-kadrowych

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Prowadzenie i realizacja działalności kadrowej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, weryfikowanie, uzupełnianie i kompletowanie dokumentacji ewidencyjnej i opiniodawczej przeznaczonej do TAP. Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz...

Kucharz

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

przygotowywanie posiłków, Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: umiejętnść sporządzania potraw kuchni regionalnej

Operator wózka widłowego

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa wózka widłowego, załadunek oraz rozładunek towarów, transport ładunków, prowadzenie ewidencji korzystania z wózka widłowego, sprawdzanie stanu technicznego wózka, prace porządkowe na terenie segregacji odpadów Wymagania konieczne: Uprawnienia:...