Specjalista do spraw programów - stażystaw dziale rynku pracy

Cze 23, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista do spraw programów - stażystaw dziale rynku pracy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0985
OBOWIĄZKI:
1.Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek oraz osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na zasadach spółdzielni socjalnych:przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie wniosków do oceny przez Komisję Oceny Wniosków, badanie pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej, negocjowanie z bezrobotnym warunków pisemnej umowy i jej zabezpieczenia, przygotowanie umów, realizacja umów, rozliczanie bezrobotnych z otrzymanych kwot, przeprowadzanie wizyt monitorujących w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości .2. Tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy:przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie wniosków do oceny przez Komisję Oceny Wniosków, badanie przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej, przygotowywanie umów, realizacja umów, rozliczanie pracodawców z warunków w niej zawartych, dokonywanie refundacji pracodawcy na podstawie złożonych rachunków, kosztów wyposażenia stworzonego stanowiska, przeprowadzanie wizyt monitorujących w miejscu pracy skierowanych osób bezrobotnych, działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu refundacji.3.Refundowanie spółdzielniom socjalnym kosztów poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: przyjmowanie od spółdzielni wniosku o zawarcie umowy przewidującej refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, przygotowanie umów, realizacja zawartych umów ( prowadzenie rejestru, przyjmowanie, sprawdzanie wniosku o refundację , przekazywanie do działu finansowo-księgowego).4. Realizacja i finansowanie działań związanych z bonem na zasiedlenie.Godziny pracy 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymogi kwalifikacyjne: Wykształcenie wyższe.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1. Obywatelstwo polskie. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności: rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r, poz.1380 z późn. zm.).5. Ogólna znajomość zasad organizacji i finansowania instrumentów rynku pracy wymienionych w Rozdziale 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 6. Ogólna znajomość zasad udzielania pomocy de minimis w instrumentach rynku pracy.7. Znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 2020, których celem jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020). 8. Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 9. Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 10. Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań.11. Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności.Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej. 2. Znajomość problematyki rynku pracy. 3. Rzetelność i obowiązkowość, samodzielność.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Account Manager

Lip 30, 2021

Orange Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Account Manager

Lip 30, 2021

Orange Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Kierownik Salonu BYTOM

Lip 30, 2021

VRG S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Jeśli jesteś osobą dyspozycyjną, lubisz pracę z ludźmi, potrafisz się zaangażować i z uśmiechem wykonywać swoje obowiązki DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! Od Kandydatów oczekujemy: minimum 2-letniego...

Ekspert ds. analiz portfela

Lip 30, 2021

Bank Pocztowy S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków analizy portfela kredytowego oraz raportowanie w ramach ryzyka kredytowego, w tym na potrzeby zarządcze, audytora lub Komisji Nadzoru Finansowego współtworzenie strategii oraz apetytu w obszarze ryzyka kredytowego automatyzowanie...