Referent w dziale zamówień publicznych w powiatowej służbie drogowej

Maj 27, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Referent w dziale zamówień publicznych w powiatowej służbie drogowej
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0820
OBOWIĄZKI:
1. Udział w przygotowaniu postępowania podlegającego stosowaniu ustawy Pzp poprzez opraco-wanie specyfikacji warunków zamówienia z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, oszacowa-nia wartości zamówienia i analizy wymagań i potrzeb, w tym, w szczególności opracowanie: formu-larzy i wzorów oświadczeń składanych przez Wykonawcę i wymaganych przez Zamawiającego, udział w formułowaniu kryteriów oceny ofert;2. Przygotowanie postępowania niepodlegającego stosowaniu ustawy Pzp, tj. postępowania poniżej kwoty 130 000 zł bez Vat.3. Udział w przeprowadzaniu postępowań podlegających stosowaniu ustawy poprzez uczestnictwo w komisji przetargowej w tym:1) weryfikacja podpisów elektronicznych, 2) udział w badaniu ofert, 3) przygotowywanie wszelkich pism do Wykonawcy, 4) sporządzanie protokołów z badania ofert,5) przygotowywanie informacji z otwarcia ofert i z wyboru najkorzystniejszej oferty.4. Wykonywanie czynności dotyczących przeprowadzania postępowania niepodlegającego stosowaniu ustawy Pzp, tzw. poniżej kwoty 130 000 zł bez Vat, w szczególności:1) przygotowanie projektów umów w sprawie zamówienia publicznego,2) gromadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących zamówienia,3)prowadzenie rejestru umów i przechowywanie umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania.5. Wykonywanie czynności związanych z realizacją zamówienia w zakresie przygotowywania projektów aneksów do umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uzgadniania ich z Gł. Księgowym, radcą prawnym i pracownikami merytorycznymi.6. Przeprowadzanie kontroli zgodności przeprowadzonego postępowania z obowiązującymi procedurami przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zamówień do 130 000 złotych bez Vat.7. Opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych bez Vat.8. Udzielanie informacji publicznych z zakresu zamówień publicznych, przeprowadzonych w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie zgodnie z przepisami prawa.9. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.10. Zastępstwo za Kierownika działu podczas jego nieobecności.dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata, w Sekretariacie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, pokój 407, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn lub listownie w terminie do: 7 czerwca 2021 r. z dopiskiem : Nabór na stanowisko urzędnicze Referenta, w Dziale Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia DO.110.3.2021Oferty, które wpłyną do Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.(uwaga: decyduje data faktycznego wpływu do Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie).Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 535-66-33, kom. 605442038
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, administracyjne


Wymagania inne:

1. wykształcenie średnie o profilu: administracja, zarządzanie 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,3. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikachsamorządowych,4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,5. nieposzlakowana opinia,Wymagania dodatkowe:1. znajomość przepisów prawa tj.: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920),2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.)4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),5) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.)8) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 2. bardzo dobra obsługa komputera: znajomość programów komputerowych pakietu Microsoft Office,3. umiejętność pracy w zespole,4. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,5. bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność zarządzania czasem,6. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,7. gotowość ciągłego uczenia się,

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Cze 12, 2021

Nationale-Nederlanden

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Doradca Klienta - Sektor Konstrukcja

Cze 12, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z klientem; lubisz działać zespołowo; jesteś przedsiębiorczy i bierzesz odpowiedzialność za to co robisz; jesteś nastawiony na działanie, szukasz coraz lepszych rozwiązań; uśmiech to...

Specjalista ds. sprzedaży produktów lądowych (Sales Executive)

Cze 12, 2021

Schenker Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Magister Farmacji

Cze 12, 2021

Apteki Gemini

warmińsko-mazurskie / Ełk

ZAPEWNIAMY WSPARCIE W RELOKACJI (zarówno czasowej jak i stałej) Apteki Gemini to wyjątkowe miejsce zarówno dla pacjenta, jak i dla pracownika. To zgrany zespół złożony z samych profesjonalistów i pasjonatów. W naszej aptece możesz mieć pewność pracy z...