Psycholog

Wrz 29, 2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85105

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie).

Zakres zadań

 • Współpracuje z pracownikami centrum powiadamiania ratunkowego w celu wsparcia psychologicznego związanego z obsługą trudnych zgłoszeń oraz wypaleniem zawodowym.
 • Prowadzi szkolenia dla kandydatów na operatorów numerów alarmowych w celu przygotowania do obsługi zgłoszeń, oraz szkoleń doskonalących dla operatorów numerów alarmowych w celu doskonalenia umiejętności obsługi zgłoszeń w dziedzinie dyrektywności i empatii.
 • Sporządza pod kątem psychologicznym półrocznej/sześciomiesięcznej karty oceny pracy operatorów numerów alarmowych w celu możliwości awansów operatorów numerów alarmowych oraz wyeliminowania nieodpowiednich zachowań operatorów numerów alarmowych podczas codziennej obsługi zgłoszeń.
 • Współdziała w przygotowywaniu rocznych planów szkoleń we współpracy z koordynatorem-trenerem w celu określenia potrzeb szkoleniowych pracowników CPR.
 • Bierze udział w postępowaniach rekrutacyjnych na stanowisko operatora numerów alarmowych w celu wyłonienia najbardziej odpowiednich kandydatów.
 • Współpracuje z koordynatorem, koordynatorem-trenerem i kierownikiem w celu organizacji pracy operatorów numerów alarmowych.
 • Bierze udział w egzaminach przeprowadzanych przez Krajowe Centrum Monitoringu Systemu Powiadamiania Ratunkowego w celu wyłonienia najbardziej odpowiednich kandydatów oraz wyeliminowania nieodpowiednich osób spośród kandydatów na stanowisko operatorów numerów alarmowych.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 2 lata: doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub doświadczenie w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej.
 • znajomość ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • znajomość Rozporządzenia MSWiA w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych
 • znajomość Rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart
 • znajomość Rozporządzenia MSWiA w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy lub administracji
 • 2 lata doświadczenia w zawodzie psychologa

Bieżące oferty pracy

Koordynator ds. Obsługi Rynku Estońskiego

Paź 21, 2021

eobuwie.pl S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

PRACA ZDALNA Czym będziesz się zajmować? Analizą zachowań konsumenckich, śledzeniem trendów na danym rynku i przekazywaniem informacji zwrotnej do działu Marketingu, Współpracą z agencjami reklamowymi i domami mediowymi na rynku estońskim, Współpracą...

Product Manager

Paź 21, 2021

Treesat Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Miejsce pracy: Olsztyn Niniejsza oferta kierowana jest do osób ambitnych, szukających nowych możliwości rozwoju oraz pragnących wykorzystać swoje umiejętności w rozwijającej się, innowacyjnej i prestiżowej firmie. W ramach stanowiska zapraszamy do...

Programista Java/.NET

Paź 21, 2021

Porta KMI Poland

warmińsko-mazurskie / Ełk

Będziesz się zajmował/a: Projektowaniem, testowaniem, wytwarzaniem aplikacji wspierających podstawowe procesy biznesowe firmy Utrzymywaniem i rozwojem istniejących rozwiązań aplikacyjnych Wsparciem dla użytkowników systemów firmy Wytwarzaniem dokumentacji...

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

Paź 21, 2021

Proguest

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

OBSŁUGIWANY REGION: woj. warmińsko-mazurskie oraz część woj. podlaskiego BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A ZA: realizację planów sprzedażowych firmy doradztwo techniczne pozyskiwanie nowych klientów i opiekę nad istniejącymi z rynku dystrybucyjnego planowanie...