Kierownik oddziału

Gru 15, 2020 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 72152

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- praca w nietypowych godzinach – dyżury


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie).

Zakres zadań

 • planuje, organizuje i nadzoruje realizację zadań oddziału, opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, w celu zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych;
 • opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych na podstawie wytycznych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania dyspozytorni medycznej;
 • przygotowuje, weryfikuje oraz aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych w celu prawidłowej realizacji zadań na stanowisku pracy;
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: a) sposobu przeprowadzania rozmów, b) decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, c) obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych, Zarządza pracownikami oddziału poprzez ocenianie pracowników, podejmowanie działań doskonalących i wspierających pracowników w rozwoju, motywowanie pracowników, doradzanie pracownikom; sporządzanie i aktualizowanie opisu stanowiska pracy w celu zapewnienia skuteczności i prawidłowości realizacji zadań oddziału;
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego w celu nadzoru nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez dyspozytorów medycznych;
 • nadzoruje eksploatację systemu oraz infrastruktury wykorzystywanej w Dyspozytorni Medycznej, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności technicznej Dyspozytorni Medycznej oraz ciągłej obsługi zgłoszeń;
 • współpracuje z psychologiem w celu wspólnej analizy i budowania klimatu organizacyjnego sprzyjającego współpracy i rozwojowi zawodowemu dyspozytorów medycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe :co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu

/lub

co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 882)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1703)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1310)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2001)
 • znajomość ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 849)
 • znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • zarządzanie ludźmi
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie realizacji zadań na stanowisku kierownika dyspozytorni medycznej

Bieżące oferty pracy

Pomocnik dekarza

Sty 27, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Górze

dolnośląskie / Wąsosz

wymaina pokryć dachowych, wykonywanie obróbek blacharskich, wykonywanie orynnowania Wymagania inne: godz. pracy: 7:00-15:00

Opiekunka dziecięca

Sty 27, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

Opiekunka dziecięca Wymagania konieczne: Uprawnienia: kurs - opiekunka dziecięca Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Rozbieracz- wykrawacz

Sty 27, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Obróbka i trybowanie mięsa świeżego godziny pracy 6-14 Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Robotnik gospodarczy

Sty 27, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

warmińsko-mazurskie / Biała Piska

prace porządkowe na terenie gminy Biała Piska, koszenie, zamiatanie, sprzątanie, odśnieżanie