Kierownik filii w biskupcu

Sty 15, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Kierownik filii w biskupcu
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0043
OBOWIĄZKI:
Koordynowanie i nadzrowanie pracy Filii w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych wykonywanych przez pracowników, wydawanie w imieniu starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń. Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach przydzielonego limitu. Kompleksowe realizowanie usług rynku pracy oraz insrtrumentów rynku pracy finasowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskiwanie informacji o zapotrzebowaniu na zawody i umiejetności na lokalnym rynku pracy. Opracowywanie analiz, sprawozdań tematycznych i innych danych statystycznych. Inicjowanie i udział w pozyskiwaniu dodatkowych środków z FP, EFS i innych żródeł.Współpraca z organami samorządów lokalnych i innymi władzami, organizacjami i partnerami w zakresie spraw związanych z rynkiem pracy. Współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celupromocję zatrudnienia, usług i instrumentów rynku pracy. Rozpatrywanie skarg i wniosków z terenu działania Filii. Reprezentowanie Filii na zewnątrz z upoważnienia Dyrektora UPPO. Ochrona danych osobowych w systemie informatycznym
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1. Obywatelstwo polskie.2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Nieposzlakowana opinia.5. Co najmniej 5 letni staż pracy.6. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.7. Posiadanie wiedzy z zakresu działalności publicznych służb zatrudnienia i lokalnego rynku pracy.8. Znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych i orzecznictwa do ustawy.9. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 10. Znajomość ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.11. Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.12. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych i orzecznictwa do ustawy.13. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.14. Znajomość Kodeksu pracy.15. Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 16. Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).17. Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet OFFICE, Internet) oraz innych urządzeń biurowych.Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub studia podyplomowe w ww. kierunkach. 2. Preferowane osoby posiadające doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia. 3. Preferowane osoby posiadające co najmniej 2- letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.4. Rzetelność , obowiązkowość, samodzielność. 5. Gotowość do stałego kształcenia i doskonalenia zawodowego.6. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.7. Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, poczucie odpowiedzialności.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Tokarz

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia, prawidłowa realizacja procesu na tokarce. Godziny pracy: 7.00-15.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Wymagania inne: doświadczenie zawodowe przy obsłudze tokarki konwencjonalnej

Specjalista sekcji kierowania ruchem wojsk ds. organizacyjno-kadrowych

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Prowadzenie i realizacja działalności kadrowej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, weryfikowanie, uzupełnianie i kompletowanie dokumentacji ewidencyjnej i opiniodawczej przeznaczonej do TAP. Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz...

Kucharz

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

przygotowywanie posiłków, Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: umiejętnść sporządzania potraw kuchni regionalnej

Operator wózka widłowego

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa wózka widłowego, załadunek oraz rozładunek towarów, transport ładunków, prowadzenie ewidencji korzystania z wózka widłowego, sprawdzanie stanu technicznego wózka, prace porządkowe na terenie segregacji odpadów Wymagania konieczne: Uprawnienia:...