Inspektor wojewódzki

Lis 16, 2020 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 71164

Warunki pracy

· praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


· kontakt z klientem zewnętrznym


· narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru


· czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


· wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


· dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód

Zakres zadań

 • rozpatruje odwołania osób bezrobotnych od decyzji starostów w celu weryfikacji rozstrzygnięć w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia (decyzje wydawane w II instancji), opracowuje decyzje w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego oraz odpowiada na skargi składane za pośrednictwem Wojewody do sądów administracyjnych;
 • sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością marszałka województwa lub starosty, wojewódzkiego lub powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów w celu oceny prawidłowości i wykonania zadań z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
 • kontroluje zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodki turnusowe, w celu zbadania i oceny spełniania ustawowych warunków i obowiązków, zlikwidowania nieprawidłowości bądź naruszeń prawa oraz doskonalenia jakości funkcjonowania;
 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych, w celu przyznania bądź stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej oraz okresowego zwolnienia od spełniania lub utrzymywania ustawowych obowiązków bądź warunków oraz w celu nadania, przedłużenia bądź stwierdzenia utraty przez jednostkę organizacyjną statusu centrum integracji społecznej;
 • organizuje, finansowane z Funduszu Pracy, szkolenia pracowników urzędu wojewódzkiego, wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowych urzędów pracy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych publicznych służb zatrudnienia;
 • sporządza bieżące oraz okresowe informacje i sprawozdania dotyczące postępowań odwoławczych prowadzonych z zakresu rynku pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, organizatorów turnusów i ośrodków turnusowych, z funkcjonowania centrów integracji społecznej dla ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności działalności w/w jednostek na terenie województwa;
 • prowadzi rejestr zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych posiadających status centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych w celu zapewnienia spełnienia przez w/w podmioty ustawowych warunków, a także identyfikacji i monitorowania podmiotów prowadzących w/w jednostki na terenie województwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Analityk ds. weryfikacji klienta

  Lis 27, 2020

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  terminowe tworzenie profili KYC w systemie na podstawie danych czerpanych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, proaktywna współpraca z Relationship Managerami i Compliance w aktualizowaniu profili aż do ostatecznej aprobaty, przeglądanie wiadomości o...

  Analityk ds. weryfikacji klienta

  Lis 27, 2020

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  terminowe tworzenie profili KYC w systemie na podstawie danych czerpanych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł, proaktywna współpraca z Relationship Managerami i Compliance w aktualizowaniu profili aż do ostatecznej aprobaty, przeglądanie wiadomości o...

  React Developer

  Lis 27, 2020

  Citycom

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Oczekiwania: Min. 2 letnie doświadczenie w programowaniu w React, Redux Znajomości HTML5/ CSS, Node.js, Bootstrap, Typescript, Angular, JavaScript, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Dobra znajomość j....

  Rekruter Terenowy

  Lis 27, 2020

  HR for Business Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Teren działania: woj. warmińsko - mazurskie Zakres obowiązków: Samodzielna realizacja projektów rekrutacyjnych na stanowiska niższego szczebla Poszukiwanie kandydatów metodami standardowymi oraz niestandardowymi Przeprowadzanie wywiadów telefonicznych i...