Główny specjalista

Lip 19, 2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Ełk
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 81394

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • nadzoruje realizację zadań pomocy społecznej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardem wykonywanych przez nie usług oraz nad kwalifikacjami pracowników w celu zbadania i oceny stanu faktycznego ze stanem wymaganym przez normy prawne, zlikwidowania nieprawidłowości oraz doskonalenia jakości działalności;
 • kontroluje placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej, w celu zbadania i oceny standardów usług socjalno-bytowych, przestrzegania praw tych osób, a także zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami określonych przez normy prawne;
 • kontroluje jakość usług z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez podmioty niepubliczne na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów określonych przez normy prawne;
 • kontroluje jakość usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych wykonywanych przez domy pomocy społecznej, prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne, w celu zbadania i oceny przestrzegania standardów określonych przez normy prawne;
 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w celu wydania i cofnięcia zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydania zgody na zmianę jego przeznaczenia i typu oraz wydania i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej oraz prowadzenia postepowań administracyjnych dot. nałożenia kary za prowadzenie ww. placówek bez zezwolenia wojewody.
 • opracowuje raporty, analiz i informacji w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności pomocy społecznej na terenie województwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej, na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej w jednostkach o których mowa w §19 ust.1 pkt 3 rozporządzenia ws. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - w przypadku inspektora kierującego kontrolą, /lub Trzyletni staż pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, w podmiotach, o których mowa w §19 ust.1 pkt 3 rozporządzenia ws. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233);
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Account Manager

  Lip 30, 2021

  Orange Polska S.A.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

  Account Manager

  Lip 30, 2021

  Orange Polska S.A.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

  Kierownik Salonu BYTOM

  Lip 30, 2021

  VRG S.A.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Jeśli jesteś osobą dyspozycyjną, lubisz pracę z ludźmi, potrafisz się zaangażować i z uśmiechem wykonywać swoje obowiązki DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! Od Kandydatów oczekujemy: minimum 2-letniego...

  Ekspert ds. analiz portfela

  Lip 30, 2021

  Bank Pocztowy S.A.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Twój zakres obowiązków analizy portfela kredytowego oraz raportowanie w ramach ryzyka kredytowego, w tym na potrzeby zarządcze, audytora lub Komisji Nadzoru Finansowego współtworzenie strategii oraz apetytu w obszarze ryzyka kredytowego automatyzowanie...