Główny księgowy

Lis 19, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1990
OBOWIĄZKI:
ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości, -prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności wszelkich sprawozdań, opracowywanie planu finansowego jednostki, nadzór nad bieżącą realizacją planu finansowego jednostki, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej, nadzór i weryfikacja sporządzonych list wypłat zatrudnionych pracowników, nadzór i weryfikacja naliczania i rozliczania zobowiązań wynikających z wynagrodzeń pracowników z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczających do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, weryfikacja i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, weryfikacja i nadzór nad sporządzaniem innych sprawozdania finansowe związane z realizacją zadań ŚDS, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. Współpraca z bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta Olsztyna, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami, stosowanie aktualnych przepisów prawa, z jednoczesnym zachowaniem tajemnicy służbowej.Prawidłowe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji i pieczątek. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę, wykonywanie poleceń Dyrektora ŚDS w zakresie wykonywanej pracy. Godziny pracy między 6:30-16 wg. grafika
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Niezbędne jest spełnienie warunków określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowym w jednostce budżetowej minimum 3 lata.Uprawnienia/Umiejętności: obsługa KSAT, Płatnika, Progman Płace, Zgodnie z art. art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Głównym Księgowym może zostać osoba, która:-ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że, odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;- spełnia jeden z poniższych warunków:ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Palacz kotłów parowych - obsługa suszarni

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

warmińsko-mazurskie / Prostki

praca w kotłowni Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Eksploatacja kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi Wymagania inne: doświadczenie zawodowe mile...

Kucharz

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Szczuczyn

przyrządzanie potraw według meni obowiązującego w restauracji Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: bengalski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Specjalista ochrony środowiska

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

wykonywanie pomiarów stanowiskowych, wykonywanie pomiarów emisji do powietrza, analizy środowiskowe itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio...

Pracownik ogólnobudowlany

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

pracownik ogólnobudowlany Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak