Starszy inspektor

kwi 28, 2023 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Ełk
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 119740

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),

Zakres zadań

 • Generuje wnioski o wydanie dokumentu paszportowego w postaci elektronicznej lub na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej. Sprawdza i porównuje dane zawarte w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w Rejestrze PESEL, w Rejestrze Dowodów Osobistych z przedkładaną dokumentacją, w celu sporządzenia prawidłowego dokumentu paszportowego. W przypadku rozbieżności w danych osobowych podejmuje czynności wyjaśniające. Pobiera odciski linii papilarnych oraz pobiera podpis za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu od wnioskodawcy. Wprowadza dane do Rejestru Danych Kontaktowych.
 • Wydaje wystawione paszporty, potwierdza tożsamość, umożliwia sprawdzenie wnioskodawcy danych osobowych i danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie graficznej i elektronicznej w celu weryfikacji poprawności zapisu.
 • Wystawia paszporty tymczasowe. Weryfikuje dane osobowe zarejestrowanych wniosków w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz kieruje ich je CPD MSWiA. Sprawdza paszporty po produkcji i wykonuje funkcję przyjęcia dokumentów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz dystrybuuje do właściwych delegatur i terenowych punktów w województwie w celu wydania paszportu wyłącznie osobom uprawnionym w ustawowym terminie.
 • Udziela informacje paszportowe w celu prawidłowego złożenia wniosku przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy.
 • Przyjmuje opłaty paszportowe za pomocą karty płatniczej w celu umożliwienia obywatelowi złożenie wniosku i uiszczenia opłaty paszportowej bezpośrednio na stanowisku pracy. Weryfikuje dokumenty potwierdzające prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty. Przygotowuje dyspozycje przekazania środków w celu umożliwienia zwrotu nadpłaconej kwoty.
 • Nadaje numer pesel w celu rejestracji wniosku obywatela w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.
 • Przyjmuje zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego i stwierdza własnoręcznie podpis w celu złożenia w jego imieniu wniosku o wydania dokumentu paszportowego.
 • Przetwarza w Rejestrze Dokumentów Paszportowych informacje o statusach dokumentów paszportowych w celu utrzymania aktualnych danych w centralnym zbiorze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022r. poz. 350 z późn. zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2050)
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022r. poz. 1499)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w administracji
 • przeszkolenie informatyczne

Bieżące oferty pracy

Inżynier Budowy - budownictwo drogowe

maj 30, 2023

UNIBEP S.A.

podlaskie / Augustów

Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki...

Inżynier Budowy - budownictwo drogowe

maj 30, 2023

UNIBEP S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki...

Przedstawiciel handlowy (branża motoryzacyjna)

maj 30, 2023

Melle Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków: Obsługa obecnych klientów. Pozyskiwanie klientów na powierzonym terenie. Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami i dbałość o pozytywny wizerunek firmy. Fachowe doradztwo i umiejętne wprowadzenie nowości u...

Inżynier budowy

maj 30, 2023

UNIBEP S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Twój zakres obowiązków: Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót...