Inspektor wojewódzki

maj 21, 2023 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 120785

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • weryfikuje pod względem formalno-prawnym wnioski o dofinansowanie oraz ich aktualizacje, przygotowuje projekty umów/aneksów o dofinansowanie zadania w celu podpisania przez strony, opracowuje i aktualizuje listy wniosków o dofinansowanie zadań;
 • przeprowadza formalną i merytoryczną weryfikację wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez Beneficjentów realizujących zadania/projekty w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sporządzenia dyspozycji wypłaty przyznanych środków z funduszu; przeprowadza kontrolę na miejscu realizacji zadań/projektów w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków z dofinansowania;
 • wspomaga obsługę komisji wojewódzkiej w trakcie trwania naborów wniosków do dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sprawnego wykonywania prac przez komisję;
 • sporządza dyspozycje przekazania środków z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu dokonania przekazania wypłaty dofinansowania;
 • weryfikuje dokumenty przedłożone przez Beneficjentów niezbędne do sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie/finansowanie w zakresie zgodności realizowanych zadań/projektów z przepisami prawa krajowego w celu wprowadzenia zmian do umów;
 • systematycznie gromadzi, analizuje i interpretuje informacje z kontroli zadań/projektów w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zadań i wydatkowania środków z Funduszu;
 • analizuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań/projektów w celu badania zgodności i prawidłowości ich realizacji z umowami finansowania, monitorowania postępu w ich wdrażaniu oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Funduszu;
 • podejmuje działania zmierzające do odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosków o płatność lub czynności kontrolnych w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, kontrolach
 • przeszkolenie w zakresie rozliczania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z budżetu państwa;
 • przeszkolenie w zakresie obowiązującego w przedmiotowym zakresie prawa krajowego;

Bieżące oferty pracy

Elektronik

maj 30, 2023

Młodzieżowe Centrum Kariery Augustów

podlaskie / Augustów

- zapewnienie ciągłości ruchu maszyn;- kontrola systemów sterowania;- usuwanie awarii, diagnozowanie przyczyn;- analiza defektów;- wsparcie w modyfikacjach. Wymagania konieczne: Zawód: Elektronik* (wymagany staż - lata: 2) Wykształcenie: średnie zawodowe,...

Mechanik maszyn

maj 30, 2023

Młodzieżowe Centrum Kariery Augustów

podlaskie / Augustów

- utrzymanie sprawności maszyn;- prace naprawcze, usuwanie awarii;- wsparcie operatorów w obsłudze linii produkcyjnej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, mechaniczne

Operator maszyn

maj 30, 2023

Młodzieżowe Centrum Kariery Augustów

podlaskie / Augustów

- utrzymywanie ruchu maszyny;- dokumentowanie pracy maszyn;- czyszczenie oraz dbanie o maszynę. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe mile widziane.

Pracownik produkcji

maj 30, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Górze

dolnośląskie / Wąsosz

Przygotowywanie wyrobów gotowych Wymagania inne: Mile widziane doświadczenie na produkcji