Specjalista

Lip 08, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 80915

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi rozliczenia składane przez Wykonawców w szczególności w odniesieniu do wymagań Kontraktu oraz przygotowuje w porozumieniu z Inżynierem Przejściowe Świadectwa Płatności, aż do ostatecznego zamknięcia finansowego inwestycji, przejęcia środka trwałego. Bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny,
 • Analizuje formalno – technicznie rozpatrywanych roszczeń Wykonawcy robót oraz powiadomień o roszczeniach wraz ze sporządzeniem Raportów Roszczeń w tym zakresie na zasadach określonych w Kontrakcie. Przekazuje Inżynierowi Raportu Roszczenia z propozycją zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
 • Dokonuje wszelkich kalkulacji i wycen dla wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień dodatkowych i uzupełniających, roszczeń, itp.) w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz przygotowuje wnioski o zamówienia dodatkowe lub uzupełniające,
 • Rozlicza Kontrakt w przypadku jego rozwiązania, sprawdza i akceptuje inwentaryzację Robót, opisuje pozostającego do wykonania zakresu Robót. Przygotowuje roszczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót/Wykonawcy nadzoru,
 • Prowadzi rozliczenia związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane,
 • Weryfikuje i zgłasza zastrzeżenia do przedłożonych projektów Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
 • Sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy – przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie oraz przygotowuje materiały celem zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji do użytkowania. Prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji, gwarancji i umów na zadaniach inwestycyjnych,
 • Przygotowuje dokumenty do kontroli zadań inwestycyjnych pod względem rozliczeń, roszczeń oraz zmian do umów wraz z ich wstępną analizą oraz przygotowuje propozycje wkładów odpowiedzi na pytania/uwagi kontrolujących w zakresie inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów warunków kontraktu FIDIC, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, prawo upadłościowe i naprawcze

Bieżące oferty pracy

Account Manager

Lip 30, 2021

Orange Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Account Manager

Lip 30, 2021

Orange Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i...

Kierownik Salonu BYTOM

Lip 30, 2021

VRG S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Jeśli jesteś osobą dyspozycyjną, lubisz pracę z ludźmi, potrafisz się zaangażować i z uśmiechem wykonywać swoje obowiązki DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! Od Kandydatów oczekujemy: minimum 2-letniego...

Ekspert ds. analiz portfela

Lip 30, 2021

Bank Pocztowy S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków analizy portfela kredytowego oraz raportowanie w ramach ryzyka kredytowego, w tym na potrzeby zarządcze, audytora lub Komisji Nadzoru Finansowego współtworzenie strategii oraz apetytu w obszarze ryzyka kredytowego automatyzowanie...