Specjalista do spraw programów - stażystaw dziale rynku pracy

Wrz 01, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista do spraw programów - stażystaw dziale rynku pracy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1474
OBOWIĄZKI:
1.Organizacja miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym:- przyjmowanie i ocena wniosków o sfinansowanie zatrudnienia bezrobotnych, - badanie przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej orazwielkości udzielonej pomocy publicznej, - negocjowanie warunków organizacji miejsc pracy dla bezrobotnych,- przygotowywanie umów,- realizacja zawartych umów, w tym m.in. prowadzenie rejestru, teczek pracodawców, przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o refundacje do działu finansowo-księgowego, uzupełnianie dokumentacji związanej z zorganizowanymi miejscami pracy, współpraca z pośrednikami pracy, - wprowadzanie umów oraz wniosków do systemu informatycznego.2.Organizacja prac społecznie użytecznych, w tym: - przyjmowanie planów prac społecznie użytecznych, - przygotowywanie porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,- realizacja zawartych porozumień, w tym m.in. prowadzenie rejestru, przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o refundacje do działu finansowo-księgowego, uzupełnianie dokumentacji związanej z zorganizowanymi pracami.3.Realizowanie i finansowanie działań w ramach bonu zatrudnieniowego, dofinansowania do wynagrodzeń osoby powyżej 50 roku życia, w tym:- przyjmowanie i ocena wniosków,- wydawanie opinii dotyczącej dotychczasowej współpracy z pracodawcąskładającym wniosek,- przygotowywanie i realizacja umów.godziny pracy 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1.Obywatelstwo polskie. 2.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.4.Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności: rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U. z 2014r. poz. 864).5.Ogólna znajomość zasad organizacji i finansowania instrumentów rynku pracy wymienionych w Rozdziale 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy6.Ogólna znajomość zasad udzielania pomocy de minimis w instrumentach rynku pracy.7.Znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 2020, których celem jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020).8.Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 9.Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu), umiejętność obsługi urządzeń biurowych.Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1.Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.2.Znajomość problematyki rynku pracy.3.Rzetelność i obowiązkowość, samodzielność. 4.Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań.5.Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Konsultant ds. obsługi klienta z jęz. włoskim

Wrz 20, 2021

LeasingTeam Sp. z o.o

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wsparcie mailowe oraz telefoniczne (połączenia przychodzące) klientów włoskojęzycznych; Analiza potrzeb klientów; Rejestrowanie zgłoszeń w systemie oraz aktualizacja statusu; Zapewnianie wysokich standardów obsługi klienta. Znajomość języka włoskiego...

Konfekcjoner

Wrz 20, 2021

Michelin Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Oferujemy: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Przejrzyste zasady wynagradzania uzależnione od stanowiska i wyników pracy, Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. Dofinansowanie obiadów, opieki medycznej, sportu i rekreacji oraz...

Elektromechanik Utrzymania Ruchu

Wrz 20, 2021

Michelin Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

OFERUJEMY: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Przejrzyste zasady wynagradzania uzależnione od stanowiska i wyników pracy, Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. Dofinansowanie obiadów, opieki medycznej, sportu i rekreacji oraz...

Inżynier Projektu Automatyk

Wrz 20, 2021

Michelin Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej: schematów elektrycznych, oprogramowania, opisów i specyfikacji technicznych Współpraca z Szefami Projektów przy realizacji projektów Udział w rozruchu technologicznym maszyn i urządzeń...